mr. R.P. Küffen - Advocaat

International IT and IP Law

Sidebar
Menu

Sitemap: vind snel onze specialisaties

Ons kantoor werkt bijna uitsluitend voor zakelijke cliënten, en kan dezen juridische bijstand verlenen op nagenoeg alle rechtsgebieden waar een ondernemer mee te maken krijgt. Daarbij kan met name gedacht worden aan het ondernemings- en handelsrecht, het arbeidsrecht en huurrecht, en het volledige verbintenissen- en zakenrecht, inclusief incassorecht.
Daarnaast zijn wij echter op een aantal bijzondere rechtsgebieden echt onderscheidend en dat tegen concurrerende condities.

Onze specialisaties zijn:

Verzet: de daad van bekendheid

Een vervelende vraag in een verzetprocedure is die naar de ontvankelijkheid van de opposant. Is er sprake van een daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat de bij verstek voordeelde partij met het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging bekend is geraakt? De veroordeelde moet op zijn minst kunnen weten op vordering van wie, waartoe, wanneer en door welk gerecht hij is veroordeeld, zodat hij aan de hand van die gegevens de nodige maatregelen kan nemen om tijdig in verzet te komen (HR 09.01.1987, NJ 1987, 406). Deze informatie kan de veroordeelde bereiken per deurwaardersexploit en per brief, maar ook per eMail. volgens de Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2013:5577) hoeft de veroordeelde niet kennis te nemen van het vonnis zelve; als hij maar voldoende informatie heeft om verzet te kunnen doen. Er moet sprake zijn van een subjectieve wetenschap bij de veroordeelde, en die subjectieve wetenschap moet naar objectieve maatstaven bepaald kunnen worden. Zo kan in beginsel ook een eMail leiden tot bekendheid. Een automatische ontvangstbevestiging kan echter niet worden aangemerkt als een objectieve vaststelling van de subjectieve bekendheid. Lezing van het verstekvonnis leidt uiteraard wel weer tot een subjectieve bekendheid. Bij betwisting van de ontvankelijkheid van de opposant zal derhalve moeten worden aangetoond dat deze het vonnis an sich gelezen heeft, of anderszins met de inhoud hiervan bekend is geraakt.

Europees beslagbevel op bankrekeningen per 18.01.2017?

De Europese Unie heeft al op 15.05.2014 een verordening vastgesteld die het mogelijk moet maken om met een Europees bevel, afgegeven door de rechter van het land van de verzoekende schuldeiser, binnen de Unie conservatoir derdenbeslag onder banken (op bankrekeningen van een schuldenaar dus) te leggen. Het betreft de op 17.07.2014 in werking getreden Verordening (EU) Nr. 655/2014 (PbEU 2014, L 189): Europees bevel tot conservatoir beslag (ook wel 'beslagbevel' genoemd). Het wetsvoorstel tot implementatie in de Nederlandse wetgeving is op 02.05.2016 bij de Tweede Kamer ingediend. De nieuwe regeling dient per 18.01.2017 in werking te treden.Met het beslagbevel kan een schuldeiser eenvoudig conservatoir beslag leggen op een buitenlandse bankrekening; ook in landen binnen de EU waar dat tot op heden (bijna) onmogelijk of zeer duur is. Het is de bedoeling dat hiermee bereikt wordt dat schuldeisers veilig kunnen stellen dat de schuldenaar zijn gelden niet meer kan verduisteren. Overigens krijgt de schuldeiser pas informatie over individuele rekeningen van de schuldenaar indien en zodra hij ook daadwerkelijk over een titel beschikt.

Vrije advocaatkeuze?

Onlangs is in het aanhoudende dispuut tussen rechtsbijstandverzekeraars en hun verzekerden weer meer duidelijkheid gekomen in de rechten van de verzekerde. Was in 2013 al door het Europese Hof van Justitie bepaald dat aan rechtsbijstandverzekerden in gerechtelijke procedures in principe het recht toekomt om zelf een advocaat te kiezen, en dus niet verplicht opgezadeld te worden met een 'contractadvocaat' of 'advocaat in loondienst van de rechtsbijstandverzekeraar', nu heeft het Europese Hof in een tweetal Nederlandse zaken bepaald dat die vrije advocaatkeuze zich niet beperkt tot enkel 'gerechtelijke procedures', maar dat dit recht ook aan de verzekerden toekomt bij quasi-rechterlijke instanties, zoals in bestuursrechtelijke niet-gerechtelijke procedures. Hieronder vallen ook de ontslagprocedure bij UWV of procedures voor bestuursorganen die in de fase van bezwaar een voor beroep vatbaar besluit plegen af te geven. Het loont dus zeker om in het voorkomende geval aan te dringen op de uitbesteding aan een externe advocaat als dat de voorkeur van de verzekerde geniet.
(bron: HvJEU 07.04.2016, Massar/DAS (zaaknr. C-460/14) en HvJEU 07.04.2016, Büyüktipi/Achmea (zaaknr. C-5/15))

OHIM wordt EUIPO

Bij EU-wijzigingsverordening nr. 2015/2424 is bepaald, dat OHIM (i.e. Harmonisatiebureau voor de Interne Markt) voortaan verder gaat onder de naam Bureau voor Intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Op dat ogenblik wordt trouwens ook het Gemeenschapsmerk (CTM) vervangen door het Merk van de Europese Unie (ook wel Uniemerk of EUTM genoemd).
Actualiteiten-blog
Menu